fbpx

Estil educatiu

Atenció personal

 Ens interessen les persones, cada persona. Per això, cada alumne té un tutor que l’ajuda en la seva maduració acadèmica i personal. El tutor és un animador i orientador del procés educatiu de cada alumne. És com un assessor personal sempre a disposició de l’alumne. No es dedica a dir-li a l’alumne el que ha de fer. El que sí fa és suggerir, considerar, tot fent-lo pensar i mirar que vagi concretant petites metes essent l’alumne qui s’ha d’anar acostumant a prendre les pròpies decisions tot convertint-se en el protagonista del propi procés de millora en tots els àmbits de la persona. El tutor arriba a conèixer molt bé el caràcter i personalitat de cada alumne. Els punts forts i els punts febles.

 Una vegada al trimestre manté una entrevista amb els pares que és més una reunió per tal de posar-se d’acord en prioritzar la tasca educativa a casa i a l’escola. Cada noi, cada noia, segueix un procés de desenvolupament i aprenentatge, pas a pas, que s’ha de conèixer, comprendre, respectar i aprofitar, i els resultats no s’han d’esperar a nivell pedagògic solament sinó en tots els àmbits de la personalitat, de tal manera que s’arribi a la felicitat, en el grau que cadascú pugui aconseguir, fent nostra la frase de José Antonio Marina: “Més val ser feliç que resoldre totes les equacions més difícils.”

 

Virtuts humanes

 Respecte, bona educació, ordre, alegria... l’escola i la família són els àmbits més adequats per aprendre a conviure i desenvolupar-se com a persones.

 

Treball com a servei

 La vida escolar és plena d’ocasions d’exercitar-se en el servei desinteressat dels altres i així enfocar el futur professional com un servei a la societat.

 

Coses petites

 Cada cosa al seu lloc, cada cosa al seu moment, el material en bon estat... descobrir cada dia el valor i la grandesa de les coses petites.

 

Primer els pares

Els pares són els principals responsables de l’educació dels fills; la missió de l’escola és col.laborar amb ells en aquesta tasca. L’escola és de les famílies, però aquestes necessiten de la professionalitat i implicació dels professors. Els professors cal que tinguin clar que treballen per a les famílies, però necessiten també de la implicació dels pares. És una relació de motivació mútua, però amb la idea principal que l’escola és de les famílies i són les famílies qui han de decidir el que volen.

 

"Singlesex education"

 A Camp Joliu, en alguns ensenyaments desenvolupem un model de coeducació per a la convivència des d'un estil d'educació "singlesex" per a nois i noies, tot dins del context d'educació personalitzada, persona a persona, que constitueix un dels trets de l'estil educatiu de Camp Joliu.

L'objectiu d'aquest model és assolir una millora en el rendiment acadèmic i educatiu de les noies i dels nois, respectant els ritmes diferents de maduració personal i d'aprenentatge, la diferent sensibilitat i els estímuls diversos que motiven el seu esforç per tal de superar els reptes que la seva formació els presenta. Es tracta, per tant, de fomentar la igualtat des de la diferència, seguint un model cada vegada més innovador.

D'aquesta manera, la formació reglada s'organitza en dos grans espais: LA VINYA de Camp Joliu i CAMP JOLIU del Penedès.  

 

Llibertat

Fomentar la llibertat i la responsabiitat, perquè no serveix de res mirar de fer les coses bé si no és perquè volem i n'estem convençuts.

 

Formació Cristiana

 Respectant les creences i les opcions de cada persona, una visió cristiana de la vida il.lumina el dia a dia de l’escola. I és en aquest sentit que des d’un principi l’Associació de pares volgué oferir a les famílies que així ho volguessin, una formació cristiana i espiritual. Aquesta formació, d’acord amb la doctrina de l’Església Catòlica, s’encomanà a persones de la prelatura de l’Opus Dei.