Camp Joliu posa a la disposició de la comunitat aquest canal de comunicació que serveix per a posar en coneixement qualsevol fet o conducta irregular que es pugui produir en l’àmbit de l’escola, i que pugui resultar una infracció de les normes legals o reglamentàries que s’apliquin en l’àmbit d’aquesta comunitat.


Aquest canal va dirigit a tothom que formi part, directament o indirectament, de la comunitat de Camp Joliu i de l’entorn amb el qual es relaciona. Es regeix per les normatives legals i reglamentàries que siguin aplicable.


És un canal de comunicació directa, bidireccional, segur, confidencial i, plenament anònim, per a qui així ho desitgi, en l’entorn digital. Pot accedir al canal dels següents modes: iniciant el procés a través del Portal de transparència o enviant un correu electrònic en trasparencia@campjoliu.net per a relatar els fets, conductes i circumstàncies que desitgi comunicar; o bé per a sol·licitar una reunió presencial, una videoconferència o una conversa telefònica.


El Portal de transparència de Camp Joliu vol contribuir al compliment de les normes legals i de les regles i principis de bon govern de l’escola; millorar les relacions dins de la comunitat i evitar qualsevol tipus de conflicte, fomentant les conductes, comportaments i pràctiques ètiques entre les persones que conformen la comunitat de Camp Joliu. Vol facilitar la participació de tot el món i potenciar la transparència en totes les actuacions que es realitzen a Camp Joliu i en el seu entorn.


En tractar-se d’un sistema intern d’informació en el sector privat, aquest canal no és una eina per a la presentació de denúncies, ni és un canal per a transmetre queixes, suggeriments, incidències dels serveis o reclamacions, per a les quals ja es troben habilitats altres sistemes de comunicació. La normativa d’aplicació estableix l’existència d’una autoritat independent de protecció de l’informant de caràcter públic que té com a finalitat, entre altres, rebre les comunicacions que puguin fer els informants sobre la comissió que qualsevol acció o omissió irregular sobre la matèria d’aplicació de la normativa. A Catalunya, aquesta autoritat administrativa és l’Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya, carrer Ribes, número 1-3 (08013 Barcelona).